Thứ Tư, ngày 02 tháng 1 năm 2013

Về dự thảo hiến pháp mới


Điều 1 (sửa đổi, bổ sung Điều 1)
Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước dân chủ, độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

So với hiến pháp 1992, cụm từ "dân chủ" được bổ sung và được đặt trước cụm từ "độc lập, chủ quyền" cho thấy tầm quan trọng của việc dân chủ hóa đất nước được những nhà soạn thảo bản hiến pháp quan tâm.

Điều 2 (sửa đổi, bổ sung Điều 2)
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Cụm từ "Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được thêm vào" là điểm mới so với hiến pháp 1992 thể hiện ý chí xây dựng một nhà nước pháp quyền, là nhà nước mà quyền lực được xây dựng trên nền tảng pháp luật, không ai và không có tổ chức nào được đứng trên pháp luật.

Tuy nhiên, tinh thần tam quyền phân lập của Montesquieu vẫn bị hạn chế khi quy định quyền lực nhà nước là thống nhất mặc dù vẫn có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Điều 3 đã bỏ đi cụm từ mang tính răn đe xuất hiện trong hiến pháp 1992: "nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân". Đây là một tiến bộ đáng ghi nhận của bản hiến pháp này.

Điều 4 mặc dù vẫn giữ nguyên vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng nhưng có một sự thay đổi đáng lưu ý đó là:  Đảng Cộng sản Việt Nam... "theo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh (hiến pháp 1992)" được thay bằng "lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng" (dự thảo hiến pháp mới). 

Khoản mới được thêm vào quy định trách nhiệm của Đảng trước nhân dân về các quyết định của Đảng: "2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình". 

Nguyên tắc tập trung dân chủ quy định trong điều 6 (HP1992) được chuyển xuống điều 8 dự thảo hiến pháp mới.

Điểm đáng chú ý nhất trong dự thảo hiến pháp mới đó là có một chương (chương II) quy định về quyền con người, trong đó có nhiều điều khoản mới so với hiến pháp cũ.  (còn tiếp)  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét